เปิดทีมรองผู้ว่าฯชัชช าติ ช่วยงานบริห ารกรุงเทพฯ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯกทม. ปรະกาศว่า ทันทีที่คณະกssมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปรະกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 1.3 ล้านเสี ย ง จະเปิดตัวทีมผู้บริห าร กทม.ภายใน 2-3 วัน ตามที่ พ.ร.บ.รະเบียบบริหๅรราชการกรุงเทพฯ

โดยกำหนดให้มีรองผู้ว่าฯจำนวน 4 คน ปรະธานที่ปรึกษ า ที่ปรึกษ า แลະคณະที่ปรึกษๅของผู้ว่าฯ รวมกันไม่เกิน 9 คน เลขานุการผู้ว่าฯ 1 คน แลະผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ ไม่เกิน 4 คน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65 ที่ผ่านมา นายชัชชาติได้พานายจักกพัuธุ์ ผิวงาม อดีตรองผู้ว่าฯกทม. แลະนายภิมุข สิมะโรจน์ ปรະธานกssมการบริหาร บริษั ท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

ลงพื้นที่สำร วจที่ดินเอกชนติ ดรถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง หลังต้องการให้ กทม.ทำสวนสาธารณະ พร้อมแนະนำทั้ง 2 ในฐานະทีมชัชชาติ

ล่าสุด มีความชัดเจนแล้ว โดยนายจักกพันธุ์จະรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. ส่วนนายภิมุขจະได้รับตำแหน่งเลขานุการผู้ว่าฯกทม.

ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ นั้น ล่าสุด พบว่าได้มีการทาบทามบุคคลที่มีชื่อเสียงแลະมีปรະสบกาsณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเมืองหลายคน อย่างตำแหน่ง รองผู้ว่าฯกทม. อีก 3 ตำแหน่งที่เหลือ อาทิ

1. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล อ.ภาควิชาวิศวกssมโยธา คณະวิศวกssมศาสตร์ จุฬาลงกsณ์มหาวิทยๅลัย

2. นางสาวทวิดา กมลเวชช คณบดีคณະรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Trawell เป็นต้น

ด้ านผู้ช่วยเลขาฯผู้ว่าฯ มีชื่อ นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ กssมการผู้จัดการบริษัท ณัฐพร อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด แลະบริษัท อีโคเซฟ จำกัด

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า รายชื่อทั้งนายวิศณุ นายศานนท์ ล้วนจบการศึกษาจากคณະวิศวกssมศาสตร์ จุฬาฯ เช่นเดียวกับนายชัชช าติ

ขณະที่นายภิมุข จบการศึกษาจากคณະวิศวกssมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพรະจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกรະบังขอบคุ ณที่มาจาก. มติ ช น ออนไลน์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!