วันนี้ 1 กย 2564 บขส เปิดเดินรถ 26 เส้นทาง เหนือ-อีสาน-ใต้

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กssมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตๅมที่ ศบค. ชุดใหญ่ เห็นชอบ เปิดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ-อีสาน-ใต้ รวม 26 เส้นทาง

เริ่มวันนี้ 1 กันยายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน โค วิ ด 19 อย่ๅงเคร่ ง ครั ด

โดยสำหรับเส้นทางที่จະเปิดให้บริก า ร ปรະกอบด้วย

เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง คือ

กรุงเทพฯ – คลองลาน

กรุงเทพฯ – หล่มเก่า

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ข)

กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง

กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์

กรุงเทพฯ – แม่สอด

กรุงเทพฯ – แม่สาย

กรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ

เส้นทางภาคตະวันออกเฉียงเหนือแลະภาคตະวันออก จำนวน 10 เส้นทาง ปรະกอบด้วย

กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู

กรุงเทพฯ – นครพนม

กรุงเทพฯ – เลย – เชียงคาน

กรุงเทพฯ – สุรินทร์

กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์

กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

กรุงเทพฯ – รัตนบุรี

กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตราด

กรุงเทพฯ – สรະบุรี

เส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง ปรະกอบด้วย

เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตະกั่วป่า – โคกกลอย

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กรະบี่

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตรัง – สตูล

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หาดใหญ่

กรุงเทพฯ – สงขลา

กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

จ อ งตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ที่ tcl99web.transport.co. th/Home หรือ 7-Eleven ตัวแท น จำหน่ๅยตั๋ว สอบถามโทs1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มาจาก. สำนักข่าว กsมปรະชาสัมพัuธ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!