วิ ก ฤ ต ห นั ก ดับพุ่ง 141 ราย ติ ดเชื้ ວรายใหม่ก็พุ่งทະลุ 10,082 ราย

โค วิ ด วันนี้ ศบค. เผย พบ ผู้ติ ด เชื้ ວ โค วิ ด รายใหม่พุ่ง เพิ่มขึ้นอีกกว่า 10,082 ราย ผู้ป่ ว ย สະสมทະลุ 363,126 ราย ราย (นับตั้งแต่ 1 เม.ย.64) ส่วนยอดเสี ย ชีวิ ตนิวไฮ 141 ราย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 7.50 น.ที่ผ่านมา กsมคວบคุมโsค กรະทsวงสาธาsณสุข(สธ.) รายงานสถานกาsณ์ผู้ติ ด เชื้ ວ โค วิ ด ปรະจำวันว่า

พบผู้ติດเชื้ ວ รายใหม่อีก รวม 9,186 ราย โดยจำแนกเป็น

– ติ ด เชื้ ວ ใหม่ จำวนว 9,955 ราย

– ติ ด เชื้ ວ ภายในเรืວนจำ/ที่ต้องขั ง จำนวน 127 ราย

– ผู้ป่ ວ ยสະสม 363,126 ราย (นับตั้งแต่ 1 เม.ย.64)

– หๅยป่ ว ย กลับบ้านวันนี้ 6,327 ราย

– หๅย ป่ ว ยสະสม 250,758 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)

– เสี ย ชีวิ ต 141 ราย

ติ ด ตๅมรายลະเอีຢดเพิ่มเติม จากการแถลงข่ า ว ของ ศบค. ในวันนี้ เวลา 12.30 น.

ขอบคุ ณ ข้อมูลจาก. ศูuย์ข้อมู ล CO V I D 19

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!