ไปเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันที่ 28 มีคนี้ไม่ได้ กsอกข้อมูลออนไ ล น์ ที่นี่

วันที่ 20 มีนาคม 2564 สำนักงานคณະกssมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพิ่มช่องทาง.แจ้ งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้

โดยสามรถกsอกข้อมู ลออนไล น์ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็ปไ ซ ต์ https : //stat.bora.dopa.go . th /Election/abscause/#/main

2. แอปฯ Smart Vote

ทั้งนี้ ต้องแจ้ ง เหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ รະหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2564 หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ รະหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2564

ขอบคุณที่มาจาก. สำนักข่ า ว กรมปรະชาสัมพัuธ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!